Hur går det till?

På den här sidan beskriver vi hur arbetet med Mariabergslyftet går till.

Förstudie och inventering

När det är dags att starta ett stambyte görs en inventering av fastigheten för att bedöma status och skick på tekniska installationer så som stammar, ventilation, och el. Lägenheterna fotodokumenteras, framförallt kök och badrum för att ha underlag för framtida planering i projektet. Det görs även en inmätning för att ta fram digitaliserade ritningar.

På inventeringen är det med representanter från Stadsholmen och Svenska Bostäder samt konsulter med olika fokusområden: Arkitekt, Antikvarie, Brandkonsult, Miljökonsult, El-konsult och VVS-konsult.

Efter inventeringen sammanställs dokumentationen i en förstudiehandling som beskriver vad som behöver göras.

Varje år görs en inventering av tre till fem fastigheter. Vilka fastigheter som ska inventeras respektive år beslutas efter den projektplan vi har för alla fastigheter inom Mariabergslyftet. Att det görs en inventering av fastigheten behöver inte betyda att stambytet kommer genomföras inom den närmsta tiden. Inventeringen är ett sätt för Stadsholmen att göra en bedömning av hur stort behovet av stambyte i fastigheten är.

Program – Vad ska göras

Parallellt med förstudien genomförs programskedet där det beslutas vad som behöver göras i respektive fastighet. Utgångspunkten är att det ska göras ett stambyte med renovering av kök och badrum, energiåtgärder i form av installation av energiglas, samt en översyn av ventilation och värme. Då alla fastigheter på Mariaberget är unika anpassas åtgärdernas omfattning för den specifika fastigheten.

I programskedet görs även en prioriteringsordning bland inventerade fastigheter.

Samråd – Dialog med hyresgäster

Efter förstudie- och programskedet kallas hyresgästerna i de fastigheter som är aktuella för stambyte till ett första informationsmöte. På informationsmötet informerar Stadsholmen om de planerade åtgärderna i huset, hur det går till rent praktiskt, samt hur samrådet fungerar.

Det väljs en samrådsgrupp med 3-6 representanter från huset, gärna från olika delar av huset och blandade åldrar, för en fortsatt dialog med Stadsholmen. Gruppen representerar alla bostadshyresgäster och ansvarar för att föra vidare det som sägs på samrådsmötena samt inhämta synpunkter från resterande hyresgäster. 2-4 samrådsmöten genomförs med samrådsgruppen, representanter från Stadsholmen och representant från Hyresgästföreningen, där åtgärderna diskuteras.

Lösningar på tekniska installationer ansvarar Stadsholmen för och är inget som diskuteras i samrådet. Inte heller hyran som förhandlas centralt mellan Stadsholmen och Hyresgästföreningen är något som går att samråda om.

Under samrådet tas en slutgiltig åtgärdslista fram som signeras av respektive hyresgäst. För att kunna starta stambytet behöver alla bostadshyresgäster i ett och samma trapphus signera åtgärdslistan. Om alla inte skriver på och godkänner åtgärderna tas ärendet, för de som inte gett sitt godkännande, vidare till Hyresnämnden som avgör om omfattningen på åtgärderna är rimliga. Processen i Hyresnämnden kan ta mer än ett år.

Under samrådsskedet har Stadsholmen även en dialog med de enskilda lägenhetsinnehavarna vad gäller det egna köket och badrummet. Det är också nu som alla val och tillval i badrum och kök görs.

Utgångspunkten är att hyresgästerna bor kvar i lägenheterna under stambytet. Stadsholmen ordnar inte med evakuering under stambytet, men i enstaka fall kan detta vara aktuellt på grund av placering av tekniska installationer. Beslut om eventuella lägenheter eller lokaler som behöver evakueras tas av Stadsholmen. Separat kontakt tas med de hyresgäster som är aktuella för en evakuering.

Projektering – Detaljplanering

Parallellt med samrådet pågår projekteringen där detaljplaneringen av de åtgärder som ska genomföras tas fram. Denna detaljplanering hanteras av Stadsholmen och upphandlad byggentreprenör.

Produktion – Utförande av stambyte

Nästa steg i processen är produktionsskedet där stambytet genomförs. Någon vecka innan start ställs det ut byggsäckar eller en container för grovsopor. Detta är en möjlighet för hyresgästerna att rensa kök, badrum och förråd inför stambytet.

När stambytet drar igång ska hyresgästen tömt kök och badrum. Hallar och ytor där byggarbetarna passerar med maskiner och material måste också rensas från ömtåliga föremål. När det ska göras punktinsatser vid fönster och element behöver det plockas undan runt dessa. Stadsholmen står för och levererar flyttkartonger, skyddsplast och packpapper. Mikrovågsugn, kokplatta och skogstoa levereras till de som valt detta.

I samband med att stambytet drar igång får berörda hyresgäster tillträde till hyresgästlokalen på hörnet Tavastgatan 11, där det finns badrum, kök, matplatser, ett litet vardagsrum samt tvättstuga, arbetsrum och vilrum.

När produktionen drar igång erhålls mer information, t.ex. om tider och olika moment som ska utföras, från byggentreprenören som ansvarar för arbetet på plats.

Färdigställande

När stambytet är klart genomförs en slutbesiktning med besiktningsmän, representanter för Stadsholmen och entreprenör. Man går igenom hela fastigheten och kontrollerar att allt är korrekt utfört. När besiktningen är godkänd kan lägenheten användas som vanligt igen.

Nycklar till hyresgästlokalen, mikrovågsugn och kokplatta lämnas tillbaka till Stadsholmen.

Eventuella fel som upptäckts efter att arbetet är helt klart ska felanmälas till Stadsholmens kundcenter.