Historia

Mycket har hänt sedan Stadsholmen bildades 1936. Då var uppdraget att förvalta och rusta upp bebyggelsen i Gamla Stan. Idag förvaltar vi hus över hela Stockholm. Följ med på en resa genom våra första 80 år.

1967 överfördes Stadsholmen till Stockholms stad. Ett första större tillskott av fastigheter kom 1972, då bolaget tog över fastighetskontorets kulturhistoriskt värdefulla hus. Stadsholmen blev ett dotterbolag till Svenska Bostäder 1991. Vårt namn anspelar på namnet på den holme mellan Saltsjön och Mälaren, där det äldsta Stockholm växte fram.

Tidigt 1900-tal

Vid tiden för Stadsholmens bildande var Stockholms äldre bebyggelse i dåligt skick. Gamla stan betraktades inte med självklarhet som ett omistligt kulturarv.

Samfundet S:t Erik blev en väckarklocka med fokus på att värna den gamla bebyggelsens värden. Också den småskaliga kåkbebyggelsen på malmarna var hotad. Den fattigdom och låga standard som präglade dessa områden, väckte snarare krav på rivning än bevarande.

Under rekordårens rivningsvåg klämdes Stadsholmens hus allt hårdare mellan tidsandan och en ekonomisk realitet – husen kostade ju pengar att underhålla.

1960- och 1970-talet

Vid 1960-talets slut började dock vindarna blåsa åt ett annat håll. Den hårdhänta omdaningen av Stockholms centrala delar ifrågasattes av många, och opinionen växte för att bevara stadens äldre bebyggelse. Även hos stadens politiker började medvetenheten växa om den gamla bebyggelsens omistliga värden.

Nya statliga låneformer för upprustning av gamla hus förbättrade också förutsättningarna för Stadsholmens uppdrag. Stadsholmen började sanera många fastigheter, bland annat nedgången kåkbebyggelse på Södermalm.

Bolaget brottades med svåra frågor om att förena kraven på moderniserad standard med kulturhistoriska hänsyn. En utredning gjordes, som ledde till nya rutiner kring renoveringarna. Ett nytt synsätt började växa fram, där antikvariska hänsyn gentemot varje specifikt hus blev vägledande.

1990-talet

1992 inrättade Stadsholmen ett särskilt kulturhusråd. Rådet utgörs av ledande byggnadsvårdsexperter, som tillsammans besitter stor kompetens inom det komplexa område som byggnadsvård utgör. Rådet medverkar vid bolagets utveckling av nya metoder och principer.

2000-talet

På senare år har också betydande insatser gjorts på det område som  handlar om husens kringmiljöer – gårdar och trädgårdar. Trädgårdarna har inventerats och i några fall rekonstruerats.

I mitten av 2000-talet tog Stadsholmen över ett stort antal hus från Gatu- och fastighetskontoret. Det handlade främst om gårdar i ytterstaden – stamfastigheter från vilka stadens moderna förorter vuxit fram. Dessa byggnader är en viktig länk för förståelsen av Stockholms framväxt.

Stadsholmen idag

Idag är Stadsholmen ett företag med spetskompetens att förvalta kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Med ständig kompetensutveckling för personalen, och genom att anlita de mest meriterade konsulterna inom byggnadsvård, förvaltas husen idag på ett varsamt sätt. Stadsholmen kommunicerar också det byggnadsvårdande uppdraget gentemot sina hyresgäster.

Läs mer om hur vi förvaltar våra fastigheter här.