Upphandling

Stadsholmen förvaltar en kulturskatt. Vårt kulturpolitiska uppdrag är att  äga, rusta och förvalta hus med kulturhistoriskt värde i Stockholm. Vi är ett dotterbolag till AB Svenska Bostäder.

Aktuella upphandlingar

Just nu är vi i en övergångsfas från Tendsign till Kommers, bevaka därför båda annonsplatserna för att inte missa någon av våra upphandlingar.

Våra aktuella upphandlingar (Tendsign)

Våra aktuella upphandlingar (Kommers)

Regler

Som kommunalt bolag lyder Stadsholmen under lagen om offentlig upphandling (”LOU”). Lagen bygger på EU-direktivet 2014/14/EU om offentlig upphandling. Detta innebär i princip samtliga Stadsholmens inköpsbehov ska konkurrensutsättas. Några av de grundläggande principer som ska uppfyllas vid offentlig upphandling är;

  • likabehandling,
  • transparens,
  • proportionella krav,
  • icke-diskriminering.

Krav på anbudsgivare

Stadsholmens leverantörer ska vara föredömen i arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete. De måste ha en miljöpolicy och respektera mänskliga rättigheter. Stadsholmen eftersträvar ett nära och professionellt samarbete med våra leverantörer och självklart en hög integritet. Läs mer i Uppförandekod för leverantörer.

Anbudsgivaren ska normalt ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag som vi upphandlar. Anbudsgivarens ekonomi ska också vara i ordning. Vi förkastar alla anbud där anbudsgivaren inte betalat sociala avgifter och skatter.

Lämna anbud

Anbud ska alltid lämnas elektroniskt. Stadsholmen använder sig av Vismas upphandlingsverktyg Tendsign. För att vi ska kunna pröva anbudet måste alla begärda handlingar vara bifogade. Anbud måste lämnas senast den angivna tiden.

Så här går det till

Normalt prövas först om anbudsgivaren uppfyller ställda krav. Därefter värderas anbuden med utgångspunkt från de kriterier som framgår av upphandlingsunderlaget.

Efter anbudsprövning skickas ett beslut om tilldelning till anbudsgivaren. Innan kontraktet undertecknas har anbudsgivaren tio dagar på sig att ansöka om överprövning av beslutet till förvaltningsrätten.