Hamling av askar

Publiceringsdatum: 2022-01-24

Nu i veckan kommer askarna på Långbro Gård att hamlas av vår entreprenörs arborister. Många av träden är angripna av askskottsjukan, men vi håller dem under uppsikt. Det finns förhoppningar om att inom 5-10 år ha hittat askar som ej angrips, och i väntan på detta gör vi inga nyplanteringar.

 

Ett av träden, längs gångvägen i södra fastighetsgränsen, som är ihåligt och kraftigt försvagat av askskottsjukan kommer tas ned till en högstubbe för att inte utgöra en risk. Vi lämnar högstubben för att gynna biologisk mångfald och markera trädets plats i trädraden.

Ett par yngre träd i trädraden mot Långbrovägen, som planterats för ca 20 år sedan, kommer uppbyggnadsbeskäras för att framöver hamlas liksom de övriga.

Stadsdelens parkansvariga är informerade om att vi kommer utföra hamling nu.

 

Kategorier: Stadsholmen